English version  


O SYMPOZJUM


Serdecznie zapraszamy na kolejne VI OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM GEOINFORMACYJNE.

Pierwsze spotkanie, zorganizowane w 2001 r. w Wysowej, znakomicie spełniło rolę forum wymiany wiedzy praktycznej i teoretycznej oraz zacieśnienia kontaktów wielu środowisk zajmujących się geoinformacją, zarówno na polu zawodowym jak i prywatnym. Sympozjum było zorganizowane przez Klub Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Zakład Teledetekcji Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego, Komisję Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk oraz współorganizatorów: Akademię Górniczo-Hutniczą, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Komisję Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności, Politechnikę Krakowską, Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Stowarzyszenie Kartografów Polskich, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgodnie z zawartym, przez współorganizatorów w 2000 roku, porozumieniem kolejne sympozja są organizowane co dwa lata wspólnie, z jednym lub dwoma organizatorami głównymi. Co drugi rok organizowane mają być konferencje o zawężonej, specjalistycznej tematyce.

Wyrażamy przekonanie, że wielu z Państwa aktywnie zajmujących się zagadnieniami teoretycznymi, metodycznymi i praktycznymi geoinformatyki i geomatyki zechce podzielić się swoimi doświadczeniami na forum VI OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM GEOINFORMACYJNEGO.

Konfrontacja doświadczeń w modelowaniu i prezentacji różnych zagadnień przestrzennych przyczyni się do integracji osób wykorzystujących w swojej pracy teledetekcję i fotogrametrię, systemy informacji geograficznej oraz kartografię.

Organizatorzy VI sympozjum chcą szczególnie zwrócić uwagę na rolę mapy w modelowaniu i prezentacji z zastosowaniem geomatyki. Przewidujemy także sesje posterowe poprzedzone krótkimi wystąpieniami uczestników. Teksty do posterów będą drukowane na równi z referatami wygłoszonymi. Sympozjum poprzedzi seminarium zorganizowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii i Stowarzyszenie Kartografów Polskich na temat jednego z najważniejszych rejestrów georeferencyjnych pod tytułem NAZWY GEOGRAFICZNE JAKO REJESTR GEOREFERENCYJNY.

Obie imprezy odbywają się pod patronatem Głównego Geodety Kraju.

Do uczestnictwa w obu spotkaniach geoinformatycznych zapraszamy pracowników nauki, praktyków i pracowników administracji, którzy na co dzień zajmują się problematyką związaną z tematyką sympozjum. W ramach zajęć przewidujemy prezentowanie referatów monograficznych i naukowych. Liczymy na tradycyjne zainteresowanie sympozjum, zapewniamy jak zwykle przyjemną i koleżeńską atmosferę oraz dobre warunki pobytowe.

W celu popularyzacji dobrych map w Internecie Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich ogłasza, że w czasie Sympozjum odbędzie się pierwsza edycja konkursu INTERNETOWA MAPA ROKU 2011 w kategoriach: "Interaktywna mapa internetowa” i ”Mapa w urządzeniach mobilnych”.


Zachęcamy do przypomnienia sobie tematów wystąpień i publikacji na każdym z kolejnych sympozjów. Publikacje i sprawozdania z Ogólnopolskich Sympozjów Geoinformacyjnych:

V - Kraków, 2009 r. w "Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji" Tom 20 AF, KiT dostępne są pod adresami:
http://www.sgp.geodezja.org.pl/ptfit/wydawnictwa/wydawnictwa.html
http://www.gis.geo.uj.edu.pl/VOSG/default.html

IV - Dobczyce k. Krakowa, 2007r. w "Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji" Tom 17, dostępny pod adresem:
http://home.agh.edu.pl/~zfiit/Sympozjum2007.htm

III - Warszawa, 2005 r. w „Roczniki Geomatyki 2005” Tom 3 z.1 i 2, dostępny pod adresem:
http://www.ptip.org.pl/

II – Wrocław - Polanica Zdrój, 2003r. w „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Tom 13 oraz „Geoinformatica Polonica” Tom 6, dostępny pod adresami:
http://www.geoinformatica.agh.edu.pl/pdfy/GEOINFORMATICA_POLONICA_6-2004.pdf
http://www.gislab.ar.wroc.pl/skp/index.asp?p=7geoinfo

I - Wysowa, 2001r. w „Teledetekcja Środowiska” Tom 32, dostępny pod adresem:
http://telegeo.wgsr.uw.edu.pl/Teledetekcja_Srodowiska_pl.html